Kontroller

Det vil innen kort tid foreligge

Det vil innen kort tid foreligge en ny kontrollveiledning for sprinkleranlegg. Hensikten er at eier skal kunne se hva som er kontrollert og at kontrollene skal gi et mer likt resultat, uavhengig av hvem som har utført kontrollen. Det vil komme mer informasjon om denne, når den foreligger.

Det er også under utarbeidelse en kontrollveiledning for brannalarmanlegg. Dette i forbindelse med den nye standarden NS 3960 – Brannalarmanlegg.  Denne standarden krever uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse.

Sikkerhetsforskriftene til forsikringsselskapene, som er en del av forsikringsavtalen, krever at både sprinkleranlegg og brannalarmanlegg skal kontrolleres årlig av et FG sertifisert kontrollfirma.

Forebyggendeforskriften er ute på høring og vil snart foreligge i en ny utgave. Forebyggendeforskriften gjelder for alle bygg etter at de er tatt i bruk.


dsb_tillegg_u_navn_ORANGE

 

§5 Eieren av et byggverk skal sørge for at bygningsdeler, installasjoner, og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann blir kontrollert. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene:

a)    Oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket

b)    Fungerer hver for seg og i integrasjon med hverandre

Kontrollen skal være tilpasset byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Eieren skal sørge for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann vedlikeholdes slik at de fungerer som forutsatt.

 

§8 b) Rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved bygningsdeler, installasjoner og utstyr som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann.

 

§10 Virksomheten må dokumentere:

1.     At det faktiske byggverket samsvarer med alle branntekniske krav som gjelder for byggverket.

2.     Har kontrollert og vedlikeholdt alle sikkerhetsinnretninger i byggverket (§5).

3.     Har et system for å sikre bygget mot brann (§8).

4.     Har utbedret eldre byggverk slik at det minst har et sikkerhetsnivå som tilsvarer kravene i byggeforskrift 1985 (§9).